show blocks helper

فيلتر روغن موتور اتومبيل چيست؟

فيلتر روغن موتور اتومبيل قطعه اي در موتور اتومبيل ميباشد كه با قرار گرفتن در مسير ورودي روغن موتور به موتور ،از ورودآلودگي ها وجرم هاي جذب شده توسط روغن موتور مانند قارچ ها و باكتري هاي موجود در هواي داخل موتور و همينطور گرد و غبار و خرده هاي فلزي، به محفظه موتور جلوگيري ميكند وهمينطور با تصفيه كردن روغن موتور باعث تميز وخالص ماندن روغن موتور در طول مدت عملكرد خود ميشود. 

    اطلاعات بیشتر